Článek 1 - Vstup do sauny

 1. Používání sauny  je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí.
 2. Vstupem do prostoru sauny je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů obsluhy.
 3. Dětem mladších 12-ti let je přístup do sauny dovolen jen s doprovodem dospělé osoby.
 4. V průběhu vlastní lázně, od odchodu ze šatny do ukončení celé procedury je návštěvník nahý.
 5. Při plném obsazení sauny se uzavře přístup, který se opět otevře až po uvolnění kapacity.
 6. Zákaz vstupu do sauny a dalších prostor areálu:
  • Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům.
  • Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
  • Osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog.
  • Zvířatům.
 7. Lázeň v sauně je doporučena především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.
 8. Správný postup lázně je uveden v desateru sauny.

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení sauny a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Každý návštěvník je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat před vstupem do sauny.
 3. Peníze a cenné předměty jsou návštěvníci povinni ukládat přímo u obsluhy, jinak provozovatel neručí za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat obsluze, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 4. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sauny. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení sauny, tak na majetku ostatních osob.
 5. Přání a stížnosti, týkající se provozu sauny, mohou návštěvníci uplatnit u obsluhy.
 6. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích sauny, relaxační místnosti a šatny používá k podložení těla prostěradlo nebo jiná vhodná textilie.

Článek 3 - Zakázané činnosti v sauně

 1. chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
 2. rušit klid ostatních návštěvníků
 3. volat o pomoc bez příčiny
 4. znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 5. kouřit v celém areálu sauny
 6. konzumovat potraviny a nápoje v celém objektu mimo k tomu účelu vyhrazených míst
 7. vstupovat do sauny a relaxační místnosti se žvýkačkou
 8. vnášet do sauny skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 9. vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
 10. neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci
 11. používat jakékoliv holící přístroje

Článek 4 - Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policií a Policií ČR.

Copyright 2020. Joomla templates by a4joomla | and design by Milan Vácha.